Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

 • Ursula Ní Shabhaois

Folúntas: RiarthóirBunaíodh Cinnteacht i 2017 le seirbhísí tacaíochta a chur ar fáil d’eagraíochtaí, go príomha d’eagraíochtaí in earnáil na Gaeilge. Is í an aidhm atá ag Cinnteacht ná cuidiú le grúpaí a gcuid spriocanna a bhaint amach agus chun tacaíocht a chur ar fáil a neartóidh a gcuid oibre.

Teideal an Phoist: Riarthóir

Scála Tuarastail: Le plé leis an duine a cheapfar

Freagrach do: An Stiúrthóir

Láthair Oibre: An tIúr

Uaireanta Oibre: 35 uair sa tseachtain

Tréimhse an Phoist: 6 mhí (le féidearthachtaí breise)

Cuspóir an Phoist:

Le tacaíocht a chur ar fáil do stiúrthóir na heagraíochta agus le cur le dul chun cinn na heagraíochta.

Dualgais an Phoist:

 • Tacaíocht a thabhairt don stiúrthóir le linn ghnáth-obair na heagraíochta

 • Uasdátaithe ábhair a dhéanamh ar ardáin na meán sóisialta agus ar shuíomh idirlín

 • Riarachán oifige

 • Taighde ríomhaireachta

 • Freastal ar chruinnithe, chomhdhálacha, seisiúin oiliúna agus eile de réir mar a bhaineann leis an phost

 • Deiseanna forbartha a fhiosrú go leanúnach

Critéir Riachtanach:

 • Ardchaighdeán Gaeilge, idir scríofa agus labhartha

 • Ard-scileanna ríomhaireachta

 • Scileanna riaracháin agus cumarsáide

 • An cumas bheith ag obair as do stuaim féin chomh maith le bheith mar bhall d’fhoireann

 • Taithí ar úsáid a bhaint as na meáin shóisialta

 • Scileanna bhainistiú ama

Critéir Inmhianaithe:

 • Cáilíocht tríú leibhéal nó a comhionann i dtaithí ábhartha

 • Scileanna taighde, idir chailíochtúil agus chainníochtúil

 • Scileanna dhearadh grafaice

 • Scileanna aistriúcháin

Le cur isteach ar an phost seo, cuir CV agus litir chumhdaigh chuig eolas@cinnteacht.ie roimh 7 Nollaig 2018.

Cinnteacht was established in 2017 to provide support services to organisations, particularly to organisations in the Irish language sector. The aim of Cinnteacht is to help groups to achieve their aims and to provide support that strengthens their work.

Job Title: Administrator

Salary: Dependent on skills and experience

Responsible to: The Director

Place of Work: Newry

Hours of Work: 35 hours per weel

Duration of Job: 6 months (with possible extension)

Aim of Job:

To provide assistance to the organisation's director and to assist in the development of the organisation.

Responsibilities of Job:

 • Support the director in the work of the organisation

 • Content updates on social media platforms and on the website

 • Office administration

 • Computer-based research

 • Attend meetings, conferences, training sessions etc. relevant to the job

 • Identify ongoing development opportunities

Essential Criteria:

 • High level of Irish, both written and spoken

 • Computer skills

 • Administrative and communication skills

 • The ability to work on your own and as part of a team

 • Experience of using social media

 • Time management skills

Desirable Criteria:

 • Third level qualification or equivalent experience

 • Research skills, both quantitative and qualitative

 • Graphic design skills

 • Translation skills

To apply for this job, send a CV and cover letter to eolas@cinnteacht.ie before 7 December 2018.