Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Pleanáil

Pleanáil Eagraíochta

Tá tábhacht ar leith le pleanáil straitéiseach d'eagraíochtaí a bhfuil sé mar sprioc acu tionchar a imirt ar an phobal atá thart orthu. Tá pleanáil de dhíth le bheith in ann measúnú a dhéanamh ar do chuid oibre agus le dul chun cinn a léiriú ar na mhéid atá bainte amach ag an eagraíocht.  

Oibríonn Cinnteacht le grúpaí, idir bheag agus mhór, chun pleanáil straitéiseach a dhéanamh don todhchaí ó thaobh spriocanna de, ó thaobh riachtanais oiliúna de agus maidir le foinsí ioncaim agus maoinithe.

Pleanáil Teanga

 

Tá an iliomad sainmhínithe ar an bpleanáil teanga. Is féidir a rá go hachomair gurb é atá i gceist leis ná modhanna pleanáilte faoina ndéantar iarracht tionchar a imirt ar an teanga a labhraítear in aon phobal faoi leith. Is féidir a rá freisin gur cnuasach smaointe, dlíthe, rialachán agus cleachtas atá ann chun athrú pleanáilte maidir le húsáid teanga i bpobal faoi leith a bhaint amach. Is é an sprioc atá ag an bpleanáil teanga sa chás seo ná lucht labhartha na Gaeilge a mhéadú agus buanú a dhéanamh ar úsáid na Gaeilge mar theanga teaghlaigh agus mar theanga pobail. 

 

Oibríonn Cinnteacht le grúpaí le linn an phróisis pleanála teanga, ag cur tacaíocht agus treoir ar fáil ag ag cuid den phróiseas le plean teanga cuimsitheach, uaillmhianach agus indéanta a chruthú. 

San áireamh sa phróiseas seo tá:  

  • Plé tosaigh maidir leis an phlean a chruthú

  • Taighde, idir cháilíochtúil agus chainníochtúil, a dhéanamh ar cad a ba chóir bheith san áireamh sa phlean

  • Teagmháil a dhéanamh leis an phobal le feasacht agus suim a ardú maidir leis an phlean

  • Dréachtú an Phlean Teanga

  • Comhairliúchán a dhéanamh leis an phobal le haiseolas a fháil maidir leis an phlean 

Samplaí Oibre