Cóipcheart 2019 Cinnteacht

eolas@cinnteacht.ie

Oiliúint

Cuireann Cinnteacht oiliúint ar fáil do ghrúpaí a oibríonn trí mheán na Gaeilge, nó a oibríonn leis an Ghaeilge ar bhealach ar bith.  Tá seisiúin oiliúna éagsúla ar fáil agus is féidir seisiún amháin nó réimse seisiún a roghnú.  Is féidir an oiliúint seo a sholáthar in ionad na heagraíochta féin, áit ar bith sa tír, nó in oifigí Cinnteacht atá lonnaithe in Iúr Chinn Trá. 

Oiliúint atá ar fáil ó Chinnteacht

Tháinig na Rialacháin Ginearálta um Chosaint Sonraí isteach i mí Bhealtaine 2018.  Leis na rialacháin nua seo, cuireadh dualgais bhreise ar ghrúpaí maidir leis an dóigh a bhaineann siad úsáid as sonraí pearsanta.

 

San oiliúint seo, tugtar léargas ar na rialacha nua agus ar na hathruithe gur gá a dhéanamh leis na dualgais faoi na RGCS a chomhlíonadh.

 • Déantar an oiliúint a chur in oiriúint don ghrúpa áirithe sin agus don chineál oibre a bhíonn ar bun acu.

 • Tugtar teimpléid do na rannpháirtithe, chomh maith leis an chur i láthair a bhíonn in úsáid ar an lá. 

 • Bíonn deis ann ceisteanna a chur agus plé oscailte a dhéanamh ann leis an ghrúpa.  

Cad a chiallaíonn na Rialacha um Chosaint Sonraí don ghrúpa?

RGCS

San earnáil dheonach, braitheann an-chuid ar an obair atá á dhéanamh ag grúpaí deonacha. Ciallaíonn sé seo go mbíonn an-chuid dualgas ag titim ar na grúpaí seo agus gur gá dóibh bheith airdeallach ar go leor míreanna dlíthiúla nó praiticiúla le bheith in ann dul chun cinn a dhéanamh leis an eagraíocht.

San oiliúint seo, déantar cuid de na míreanna seo a leanas, ag brath ar riachtanais na heagraíochta ag an am sin: 

 • Plé ar na rólanna éagsúla a bhíonn i gcoiste ar bith agus na dualgais eile a bhaineann leis sin.

 • Treoir ar cúrsaí riaracháin ó thaobh bunú coiste de, m.s. bunreacht a chur le chéile, clárú leis an Choimisiún Carthanachta más gá, polasaithe riachtanacha a chur i bhfeidhm.

 • Tosaíochtaí oibre don todhchaí a shoiléiriú agus pleanáil a dhéanamh ar spriocanna a bhaint amach.

Cén ról atá ag coistí agus na baill atá ag suí orthu? 

Dualgais Coistí 

Tá na meáin shóisialta fite fuaite tríd an-chuid den obair atá ar bun ag eagraíochtaí sa lá atá inniu ann, agus is féidir leis na meáin shóisialta bheith an-chumhachtach le teagmháil a dhéanamh le daoine .  Is fiú go mór d'eagraíochtaí infheistíocht agus am a chur isteach san obair a dhéanann siad ar na meáin shóisialta le cuidiú leo dul i bhfeidhm ar a sprioc-mhargadh.

Mar chuid den oiliúint phraiticiúil seo, gheobhaidh tú: 

 • Iniúchadh roimh an seisiún ar úsáid na meán sóisialta san eagraíocht

 • Oiliúint phraiticiúil ar cén dóigh le leas níos fearr a bhaint as na meáin shóisialta

 • Eolas ar uirlisí sceidealaithe, ar cén fáth agus cén dóigh chun iad a úsáid

 • Bíonn deis ann ceisteanna a chur agus plé oscailte a dhéanamh ann leis an ghrúpa.  

An bhfuil do ghrúpa ag baint an leas is fearr as na meáin shóisialta?

Na Meáin Shóisialta

Bhí brandáil i gcónaí tábhachtach d'eagraíochtaí agus anois go bhfuil an iliomad ardán ann le heolas a scaipeadh agus a roinnt, tá sé ag éirí níos tábhachtaí arís go bhfuil branda láidir soiléir ag eagraíochtaí a léiríonn cé hiad agus cad a dhéanann siad.  

 

Leis an oiliúint seo, pléitear brandáil agus agus an dóigh gur féidir le dearadh agus brandáil próifíl eagraíochta a ardú.  Tugtar leideanna ar cén dóigh gur féidir branda a láidriú agus déantar seisiún praiticiúil ar uirlisí ar líne le dearadh simplí a dhéanamh.  

 • Eolas praiticiúil ar cad is mar is féidir branda eagraíochta a láidriú 

 • Eolas ar fhoinsí acmhainní agus tacaíochta le branda a chur chun cinn

 • Treoir céim-ar-chéim ar cén dóigh le póstaer a dhearadh ar Canva

Cad é mar is féidir branda eagraíochta a láidriú? 

Dearadh agus Brandáil
Teistiméireachtaí 
"Bhí an t-eolas ar fad thar a bheith cabhrach."
Ceardlann RGCS, Nollaig 2018

Acmhainní Oiliúna

Cuirtear seisiúin oiliúna ar fáil in oifigí Cinnteacht lonnaithe i lár Iúr Chinn Trá, Co. an Dúin. Tá acmhainní oiliúna ar fáil, chomh maith le spás le plé agus pleanáil a dhéanamh ar an mhéid atá pléite sna ceardlanna.  Is féidir lónadóireacht a churar fáil anseo fosta.

 

Nó is féidir linn ceardlanna oiliúna a sholáthar ar bhur suíomh féin, áit ar bith sa tír.